Az Iskolánkról

A Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola bemutatása

Baracs 3500 fő lakosságú község, Dunaújvárostól 10 km-re található, hosszan elnyúló település, mely három részre oszlik: Apátszállásra. Templomosra és a Duna-parti üdülőtelepre.
Baracs és környéke már az ókorban is lakott hely volt. A település helyén állott egykor az Annamatia nevezetű római katonai tábor. A környéken sok e korból származó emlékre bukkantak, de feltártak egy római temetőt is. A településen egy, az Árpád ? korból származó temetőt és a mellette lévő templom romjait is megtalálták.
Baracs az 1900 ? as évek elején több tanyából és pusztából szerveződött önálló faluvá. Lakói zömében a közeli városban dolgoznak. Helyben a mezőgazdasági szövetkezet, az intézmények, valamint néhány vállalkozás kínál munkalehetőséget. Az elmúlt évtizedekben új utcák nyíltak, portalanított utak, kulturális- és szociális intézmények létesültek, áttérhettünk a gázfűtésre, és épül a csatornarendszer is. A település határában, közvetlenül a 6-os számú főút mellett halászcsárda és sportrepülőtér várja vendégeit.

iskolarol1

Iskolánkat 1948-ban alapították. A több mint 60 éves téglaépület ma is kiválóan szolgálja használóit. Nyolc évfolyamos általános iskola, 280 tanuló befogadására alkalmas. 13 tanteremmel rendelkezik. A nyolcvanas évek elején a régi épületrészhez bővítésként készült egy új szárny, mely harmonikusan illeszkedik az épületegységbe. A régebbi részen a felső tagozat, a másikon az alsó tagozat tantermei helyezkednek el. A termek szépen berendezettek. 2006-ban átadásra került az informatika szaktanterem, melynek létrejöttét támogatta az Európai Unió és az Oktatási Minisztérium. 2009-ben, az akadálymentesítés jegyében, átépítésre került iskolánk főbejárata, megtörtént az ajtócsere is. Ezzel egyidejűleg felépült, és már használatba is vettük az új vizesblokkot az ?u?-alaprajzú épület egyik szárnyán, a másikon pedig a réginek a teljes felújítása zajlott fenntartó önkormányzatunk sikeres pályázatának köszönhetően. Egy másik pályázaton 6 tantermet digitális táblával tudtunk felszerelni, további 3-ban pedig projektoros megoldással próbáljuk a tananyagot színesebbé, érdekesebbé tenni, a gyermekkehez közelebb vinni.
Épületünket tágas, füves udvar övezi. A díszburkolatos gyülekezőtér szabad teret biztosít a tanulóknak a szünetekben a kikapcsolódáshoz. Örökzöld növények és padok teszik harmonikussá a környezetet. A fákat, cserjéket és egyéb dísznövényeket úgy telepítettük, hogy nemcsak esztétikailag, de a tananyagba illeszkedő módon nyújtsanak szemléltetési lehetőséget, kellemes látványt. Ugyanez elmondható az udvaron található tavacskáról, a maga növény- és állatvilágával, átívelő fahídjával.

iskolarol2

Iskolánk tanulói zömmel Baracson laknak. Egy-két tanuló akad időnként, aki más településről jár hozzánk. A távolabb lakó gyerekek járatos busszal, illetve kerékpárral közelítik meg az intézményt. Az idei tanévtől a nálunk tanuló kisapostagi diákokat iskolabusz szállítja. Beiskolázási lehetőségeink az átlagosnál jobbnak mondhatók, tanulólétszámunk az országos csökkenő tendenciához viszonyítva kisebb ütemben fogy, mondhatni, hogy stagnál. Jelenleg a nyolc évfolyamon 10 osztályban tanulhatnak diákjaink. Tanulóink magatartása, szorgalma jónak (négyes átlagúnak) mondható.

A gyermekek 1. osztálytól tanulhatnak informatikát. Idegen nyelvek közül angol vagy német nyelvet választhatnak igény szerint.
Mindenki számára biztosított a mindennapos testedzés. A testnevelés órákon kívül, délutáni sportfoglalkozások keretében kézilabda-, futball-, torna- és kosárlabdaedzéseken, illetve tömegsport foglakozásokon vehetnek részt.
Ennek köszönhetően tornászaink minden évben részt vesznek a Torna Diákolimpia megyei, illetve országos döntőjében. Atlétikából, mezeifutásból szintén indult már tanulónk az országos versenyben.

1999 óta büszkén viseljük névadónk, Széchenyi Zsigmond nevét.
Széchenyi Zsigmond neve elsősorban a híres Afrika-vadász emlékét idézi fel bennünk, de ha végiggondoljuk, hogy könyveiben mi minden tárul elénk, hamarosan felismerjük, hogy azokban a vadászat, a vadászkalandok tulajdonképpen csak keretét képezik egy hatalmas, sokrétű, hallatlanul színes ismeretanyagnak.
Könyveiben a természet, a vadászat szépségeit a szakértő alaposságával, de a kalandos, regényes útleírás izgalmával írja le. Élete első számú szenvedélye a természetért, állatokért, különösen a nagy vadállatokért való lelkesedése volt. Gyermekkora óta dédelgetett álma volt földünk valamennyi állatának megismerése. ?Világéletemben szerettem utazgatni is, minél távolabbi tájakat megismerni, minél ritkább állatokra vadászni.” Nyilván ezért rajongott a térképekért is. Akármelyik színes térkép bekalandozása valóban varázslatos szórakozás, felér a legérdekesebb olvasmánnyal.

Az iránta érzett tiszteletből, különösen fontosnak tartjuk a tehetségek felkarolását, hiszen ő maga is kiemelkedő tehetségvonásokkal rendelkezett. Irodalmi műveltsége, alkotókedve, természetismerete, -szeretete térképészeti érdeklődése példaképül szolgálhat a mai kor emberének is.
Erre a sokrétűségre szeretnénk diákjainkat is nevelni, érdeklődésüket minél több irányba kinyitni.

orokosokoiskola

Iskolánk az ökoiskolák közé tartozik. Nagy örömünkre ebben a tanévben elnyertük az örökös ökoiskola címet.
Az emberiség jelenlegi legnagyobb kihívása a környezeti válság. A környezettudatosabb életvitel kialakítása a válsággal való megküzdés egyik fő eszköze. Ehhez a célkitűzéshez járulnak hozzá az ökoiskolák azzal, hogy a jövő generációk nevelése során a környezettudatosan cselekvő állampolgár eszményképét tartják szem előtt.
Egy ökoiskola abban különbözik az átlagos iskolától, hogy nem csak a tanításban érvényesülnek a környezeti nevelés, a fenntarthatóság pedagógiájának elvei, hanem az iskolai élet minden területén; az iskola működtetése terén éppúgy, mint a gyerekek étkeztetése vagy a táborok szervezése során.
Erdei iskola
A nevelési és oktatási munkánkat segíti a táborszerű módon, az iskola falain kívül szervezett minimum 3, maximum 5 tanítási napon át tartó erdei iskola. Az erdei iskolában való részvétel önkéntes. A tanulókra eső költségeket részben a szülők fedezik, másrészt pályázatokkal, illetve egyéb módon biztosítjuk. Célunk, hogy minden iskolai osztály a 8 tanév során 1-2 alkalommal vegyen részt az erdei iskola programban.

” A természetjáró szemében minden ismeretlenség új, noha valójában nagyon is régi. Hiszen a természet, bár szüntelenül oktat minket, igazi titkait ritkán árulja el.
Tökéletes egység, mégis befejezetlen. Ezer név alá rejtőzik, mégis mindig ugyanaz?”
(gróf Széchenyi Zsigmond)

iskolarol3
(A harmadikos erdei iskolások Széchenyi Zsigmond emlékkövénél, Bakonybélben)

tehetsegpontIskolánk alapfokú művészetoktatási intézmény. Az 1. és 2. osztályban a délelőtti órarendbe illesztve kap helyet a néptánc oktatása. Azoknak, akik mélyebben szeretnék ezt a művészeti ágat művelni, heti két alkalommal még módjuk nyílik erre. A néptánc mellett tehetséges, érdeklődő diákjaink billentyűs (zongora) és festészet-grafika tanszakokon is remekelhetnek. Művészeti iskolásaink száma jelenleg közel 100 fő.
Az akkreditált tehetségpont cím elnyeréséhez ők, valamint színjátszóink, tornászaink is hozzájárultak.

iskolarol4

Az iskola hagyományainak ápolása, ezek fejlesztése és bővítése, valamint az iskola jó hírnevének megőrzése az alkalmazotti és gyermekközösség minden tagjának érdeke.
A nemzeti ünnepélyek és megemlékezések rendezése és megtartása a fiatalok nemzeti identitástudatát fejleszti, hazaszeretetüket mélyíti. Az iskola egyéb helyi hagyományai közé tartozó rendezvények a közösségi élet formálását segítik, a tanulókat az egymás iránti tiszteletre nevelik.
Az állami ünnepeinket, valamint iskolánk hagyományos rendezvényeit az adott tanév munkatervében rögzített módon tesszük emlékezetessé.
Az évente megrendezett ünnepélyeink – aktualitásuk mellett – jó alkalmat teremtenek kulturális céljaink megvalósítására. A március 15-e, és október 23-a eseményeiről történő megemlékezés mellett a tanévnyitó, a ballagás, az iskolahét és a tanévzáró is lehetőséget kínál irodalmi és zenei betétek meghallgatására. A nagy ünnepek megünneplésében a műfaji sokszínűségre törekszünk, műsoros megemlékezés helyett időnként közösen filmet nézünk, emlékhelyeket látogatunk, vetélkedőket szervezünk.

Mindannyiunk közös pedagógiai hitvallása, hogy tanítványaink sokoldalú, korszerű tudást nyújtó, gyermekközpontú nevelésben részesüljenek. Legyenek képesek a megújulásra, az önnevelésre, a pozitív jövőkép megfogalmazására.
Fontosnak tartjuk a komplex személyiségfejlesztést.
Oktató-nevelő munkánk alapelve, hogy tanulóink olyan képzést és nevelést kapjanak a nálunk eltöltött 8 év alatt, amely megfelel a kor és a környezet elvárásainak. A mindennapos testedzéssel megalapozzuk és fejlesztjük az egészséges életmódra való nevelést.

Szeretnénk, ha tanulóink személyiségfejlesztése teljessé válna, hogy minden életszakaszban képesek legyenek az önmegvalósításra.

Tanítványainkkal való közös munkánkban a következetesség, a kölcsönös bizalom és tisztelet érvényesítésére törekszünk. Reális követelményeket támasztunk velük szemben, amely figyelembe veszi az egyéni képességek különbözőségét, megadjuk és elvárjuk kapcsolatainkban a kölcsönös megértést, az odafigyelést és a tiszteletet.
Valljuk névadónkkal, Széchenyi Zsigmonddal:
?Csak az tanítson, aki már eleget tanult. Márpedig a Természet Nagy Titokkönyvét senki se tudja maradéktalanul kitanulni. Hiszen abba, különösen a legbelsejébe, még az erdőt-mezőt járó vadászember is ritkán, csak kivételes ajándékképpen nyer egy-egy röpke bepillantást. Végigolvasni azonban neki sem engedik. ?