Iskolai beíratás

Iskolai beíratás
Iskolai beíratás

Tájékoztatjuk a leendő első osztályosok szüleit, hogy a baracsi
Széchenyi Zsigmond Általános Iskola és
Alapfokú Művészei Iskolában

Az első évfolyam részére a beiratkozás időpontja:

2015. április 16-án     –   csütörtökön 8-19 óráig
2015. április 17-én     –      pénteken 8-18 óráig

Kérem, hozzák magukkal:

 • a gyermek személyazonosítására alkalmas, a gyermek nevére kiállított lakcímet igazoló hatósági igazolvány (lakcímkártya),
 • a gyermek TAJ kártyáját
 • az iskolába lépéshez szükséges fejlettség elérését tanúsító igazolás eredeti példánya, mely lehet:
  • óvodai szakvélemény
  • nevelési tanácsadás keretében végzett iskolaérettségi szakvélemény
  • sajátos nevelési igényű gyermek esetében szakértői bizottság szakértői véleménye
 • a gyermek törvényes képviselőinek személyazonosító igazolványa
 • a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező nem magyar állampolgárok Magyarországon történő beiskolázásához szükséges dokumentumok: regisztrációs igazolás vagy tartózkodási kártya vagy állandó tartózkodási kártya
 • nyilatkozat a közös szülői felügyeleti jog gyakorlására (2014. március 15-től hatályos a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény XVIII. fejezet ? A szülői felügyelet gyakorlása).

A diákigazolvány készítéséhez:

 • 1400.- Ft-ot és a
 • NEK lapot.

A tanköteles korba lépő gyerekek vonatkozásában a szülő a tankötelezettség külföldön történő megkezdését az illetékes járási hivatalnak köteles bejelenteni.

Baracs, 2015. 03. 10.

Kohutné Tábori Margit
igazgató